SKOJARZONE SYSTEMY GRZEWCZE (SSG)

 

Koszt instalacji SSG dla obiektu o powierzchni do 100 m² w materiale od 16000 zł do 19000 zł brutto.

Koszt instalacji SSG dla obiektu o powierzchni do 200 m² w materiale od 24000 zł do 29000 zł brutto.

Koszt instalacji SSG dla obiektu o powierzchni do 300 m² w materiale od 33000 zł do 37000 zł brutto.

 


1. Przeznaczenie.

Proponowane przez nas SSG, to systemy grzewcze, w skład których po stronie ich zasilania wchodzą różne, równolegle współpracujące z sobą źródła ciepła.

2. Cel stosowania.

Celem stosowania SSG jest zapewnienie pełnego komfortu cieplnego obiektu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów dostarczanej energii cieplnej.

Cel ten jest osiągany poprzez skojarzenie w jednej instalacji urządzeń, które:
pozyskują energię cieplną z otoczenia
produkują tanią energię z nośników stałopaliwowych
magazynują okresowo energię cieplną ze źródeł wymienionych powyżej
uzupełniają brakującą ilość energii cieplnej

Dzięki takiej strukturze, podstawowa ilość zużywanej energii cieplnej pochodzi z otoczenia bądź z taniego nośnika energii, a niewielka ilość ciepła uzupełniającego jest dostarczana z nośnika o wysokiej cenie jednostkowej.

3. Budowa i zasada działania.

W instalacjach systemu SSG, jako elementy pozyskujące energię z otoczenia, stosuje się różne urządzenia w zależności od możliwości ich zabudowy. Przy odpowiedniej powierzchni i orientacji połaci dachowej jest to pole kolektorów słonecznych. Gdy pozwala na to powierzchnia działki, jej zagospodarowanie i warunki geotechniczne, są to kolektory gruntowe poziome bądź pionowe lub studnie. Stosowane są również inne rozwiązania absorpcyjne np.: płot energetyczny, stos energetyczny, absorber masywny.

Do zasilania instalacji SSG tanim ciepłem stosowane są kominki z płaszczem wodnym bądź kotły wodne z nadmuchem. Urządzenia te pozwalają produkować bardzo efektywnie tanie ciepło – często z paliw odpadowych – gdy potrzeby energetyczne są szczególnie duże i gdy użytkownik ma czas na ich obsługę.

Do gromadzenia energii cieplnej ze źródeł wymienionych wyżej w instalacjach SSG służą odpowiednio duże zbiorniki akumulacyjno-buforowe. Magazynują one dostarczone ciepło i pozwalają je pobrać gdy jest potrzebne. Zbiorniki te ładowane są ciepłem z otoczenia przez cały rok, w stopniu zależnym od zewnętrznych warunków atmosferycznych. W przypadku pracy źródła stałopaliwowego, strumień ciepła z niego dzieli się na pokrycie bieżących potrzeb obiektu oraz doładowanie ciepłem zbiornika akumulacyjno-buforowego.

W instalacjach SSG jako źródło uzupełniające, tak zwane szczytowe stosuje się urządzenie gazowe, olejowe bądź elektryczne, zależnie od uwarunkowań lokalnych, dostępności nośnika energii, preferencji użytkownika lub wymagań elementów zabudowanych w instalacji. Decyzja o wyborze źródła szczytowego poprzedzona jest analizą ekonomiczno-techniczną , która uwzględnia uwarunkowania inwestycyjne i eksploatacyjne.

W instalacjach SSG bardzo ważnym elementem jest też struktura hydrauliczna instalacji oraz układ automatyki i sterowania. Poprzez odpowiednią strukturę hydrauliczną realizuje się wielostopniowe podgrzewanie w układzie ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Podstawowym źródłem ciepła dla obiektu jest zbiornik akumulacyjno-buforowy. Automatyka w pierwszej kolejności pobiera ciepło ze zbiornika. W następnej kolejności ciepło jest pobierane z drugiego stopnia obiegu kolektorów słonecznych, następnie źródła stałopaliwowego i na końcu ze źródła szczytowego. Zapewnia to optymalne wykorzystanie dostępnego taniego ciepła i dopiero w ostateczności uruchomienie źródła szczytowego. Układ jest zabezpieczony przed nieporządanymi przepływami wstecznymi energii oraz zapewnia pełen komfort na wyjściu przy pełnym zakresie dynamiki rozbioru ciepła. Po uruchomieniu i regulacji, instalacja pracuje w pełni automatycznie, nie wymaga ingerencji użytkownika a stany awaryjne i nieprawidłowości są sygnalizowane.

Wymienione powyżej czynniki decydują o tym, że użytkownik ma po stronie odbioru pełen komfort cieplny, przy jednoczesnej możliwości skorzystania z taniego nośnika ciepła oraz pełnego zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego w wypadku długotrwałej nieobecności. Przy wyposażeniu układu automatyki w samoczynne awaryjne źródło prądu, obiekt jest zabezpieczony w ciepło w razie awarii zasilania elektrycznego z sieci.

4. Przykładowe rozwiązania.

Wariant I

Pole kolektorów słonecznych jako źródło pozyskania energii z otoczenia. Kominek z płaszczem wodnym jako źródło stałopaliwowe z koszem do spalania zrębków. Zbiornik akumulacyjno-buforowy o objętości 5m³. Kocioł gazowy dwufunkcyjny jako zródło szczytowe.

Wariant II

Pole kolektorów słonecznych jako źródło pozyskania energii z otoczenia. Kominek z płaszczem wodnym jako źródło stałopaliwowe z koszem do spalania zrębków. Zbiornik akumulacyjno-buforowy o objętości 5m³. Pompa ciepła solanka-woda jako źródło szczytowe.

Wariant III

Kolektor gruntowy poziomy jako źródło pozyskania energii z otoczenia. Kominek z płaszczem wodnym jako źródło stałopaliwowe z koszem do spalania zrębków. Zbiornik akumulacyjno-buforowy o objętości 5m³. Pompa ciepła solanka-woda jako źródło szczytowe.

Wariant IV

Pole kolektorów słonecznych jako źródło pozyskania energii z otoczenia. Kominek z płaszczem wodnym jako źródło stałopaliwowe z koszem do spalania zrębków. Zbiornik akumulacyjno-buforowy o objętości 5m³. Grzałka elektryczna ładująca ciepłem akumulator tanią energią elektryczną pozaszczytową jako źródło szczytowe.

Wybór wariantu instalacji SSG wymaga zawsze indywidualnej analizy. Nawet przy zastosowaniu tych samych elementów w zależności od ich rozmieszczenia w obiekcie, schemat hydrauliczny oraz układ automatyki i sterowania będzie różny.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.